Nest “Rijsje” – Stamboom

AyboAldwinNobly-Trusty Yalinke v. MuskyteiraEelke Nicky de Princespioen
Yalinke Ilaysa v. Muskyteira
Folly-Djoewy v. AlmariMarnix Urjette v. Muskyteira
Djoewy
Sevilla Nena v. MuskyteiraIrian Cokkie v. MuskyteiraTaga’s Glynnan
Cokkie v.d. Groeter Stolp
Nena-Nenette Urjette v. MuskyteiraJimmy
Urjette Coranne v. Muskyteira
RenskeJutterManusia’s Bram JorisMax v.d. Oude Graef
Manusia’s Anne-Donna
Manusia’s RoxanneTaga’s Glynnan
Manusia’s Annemary
Bo v.d. Stam DolernaChenny uit ’t WilgenboschThijs v.d. IJsselvaer
Jasmijn-Margriet uit ’t Wilgenbosch
Valleyrise Fancy FreeValleyrise Christmas Gift
Flin v.d. Stam Dolerna

 

 

Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4

 

Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Afscheid | Nestkeuring | In herinnering